Gerb Black And White
УКРАЇНА
Городищенська сільська рада
Луцького району
Волинської області
53 СЕСІЯ сьомого СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 23/12/2019 року №53-24/2 с.Городище
Про бюджет Городищенської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Керуючись статтею 77 Бюджетного Кодексу України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городищенська сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:
доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 30 555 313 грн., у тому числі: доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 29 772 373грн. та доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 782 940 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення; видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 30 555 313 грн., у тому числі: видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади
– 29 177 373 грн. та видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади – 1 382 940 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення; профіцит за загальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 600 000 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення; дефіцит за спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 600 000 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення; оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 60 000 гривень, що становить 0,20 відсотка видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом; резервний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади у розмірі 73 800 грн, що становить 0,25 відсотка видатків загального фонду бюджету об’єднаної  територіальної громади, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
Відповідно до пункту 48 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України установити, що кошти цільових субвенцій з бюджету об’єднаної територіальної громади, визначені у розписі бюджету об’єднаної територіальної громади як видатки споживання, можуть спрямовуватись з інших місцевих бюджетів на видатки розвитку відповідно до цільового призначення субвенцій, визначеного у додатку 4 до цього рішення.
4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на капітальний ремонт, будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення
5.Затвердити на 2020 рік розподіл витрат бюджету об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм в сумі 2 782 660 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.
6. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:
1) до доходів загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного
кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України « Про Державний бюджет України на 2020 рік» міжбюджетні трансферти з державного та інших місцевих бюджетів;.
2) джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок коштів, визначений пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69′ Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та залишки коштів спеціального фонду.
8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади згідно з статтями 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктом 2 пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на витрати бюджету розвитку, визначені частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України (за рахунок джерел, визначених підпунктом 2 пункту 7 цього рішення).
9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету об’єднаної територіальної громади видатки
загального фонду на:
– оплату праці працівників бюджетних установ;
– нарахування на заробітну плату;
– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
– забезпечення продуктів харчування;
– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
– поточні трансферти населенню;
– поточні трансферти місцевим бюджетам.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити сільському голові у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитах в установах банків з урахуванням відсотків за їх користування до загального фонду бюджету, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
12. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові:
в процесі виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі по загальному та спеціальному фондах в межах їх загального обсягу, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;
за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку проводити розподіл додаткових дотацій з державного бюджету та за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів бюджету об’єднаної територіальної громади, і об’єктів, будівництво яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального фонду бюджетних призначень головного розпорядника коштів бюджету об’єднаної територіальної громади та подальшим затвердженням на сесії об’єднаної територіальної громади;
у міжсесійний період сільської ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходно!’ та видаткової частини бюджету об’єднаної територіальної громади в разі надання
(зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України сільському бюджету здійснювати їх врахування та розподіл (перерозподіл) між розпорядниками коштів бюджету об’єднаної територіальної громади за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та подальшим затвердженням на сесії об’єднаної територіальної громади .
13. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради забезпечити:
1) складання та затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;
3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
– здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
– оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства.
14. Сільській раді забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
15. У разі внесення змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису бюджету об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та врахувати зміни у класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення.
16. Рішення набуває чинності з 1 січня 2020 року.
17. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18. Секретарю сільської ради здійснити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку.

 

Голова С.Соколюк

Додатки :

Поіменне голосування
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6
Gorodishe2
Covid19b

АРХІВ НОВИН

Історія

Facebook Pagelike Widget