Секретар сільської ради

Dsc 0092

Шак Ірина Володимирівна

Посада: секретар сільської ради

Дата народження: 05 жовтня 1976 року

Освіта: середня спеціальна.

Телефон:

Секретар сільської ради —  посадова особа територіальної громади села чи жителів кількох сіл. Відповідно до статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією  сільського голови.

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН СЕКРЕТАРЕМ

ПІБ Робочі дні  Прийомні дні Обідня перерва
 

Шак Ірина Володимирівна

 

Понеділок-четвер: 8:30-17:30
П’ятниця: 8:30-16:15
13:00-13:45
Стаття 50. Секретар сільської, селищної, міської ради

1. Секретар сiльської, селищної, мiської ради обирається за пропозицiєю сiльського, селищного, мiського голови вiдповiдною радою з числа її депутатiв на строк повноважень ради та працює в радi на постiйнiй основi.
2. Секретар сiльської, селищної, мiської ради не може сумiщати свою службову дiяльнiсть з iншою посадою, у тому числi на громадських засадах (крiм викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися пiдприємницькою дiяльнiстю, одержувати вiд цього прибуток, якщо iнше не передбачено законом.
3. Секретар сiльської, селищної, мiської ради:
1) скликає сесiї ради у випадках, передбачених частиною шостою статтi 46 цього Закону; повiдомляє депутатам i доводить до вiдома населення iнформацiю про час i мiсце проведення сесiї ради, питання, якi передбачається внести на розгляд ради;
2) веде засiдання ради та пiдписує її рiшення у випадках, передбачених частиною шостою статтi 46 цього Закону;
3) органiзує пiдготовку сесiй ради, питань, що вносяться на розгляд ради;
4) забезпечує своєчасне доведення рiшень ради до виконавцiв i населення, органiзує контроль за їх виконанням;
5) за дорученням сiльського, селищного, мiського голови координує дiяльнiсть постiйних та iнших комiсiй ради, дає їм доручення, сприяє органiзацiї виконання їх рекомендацiй;
6) сприяє депутатам ради у здiйсненнi їх повноважень;
7) органiзує за дорученням ради вiдповiдно до законодавства здiйснення заходiв, пов’язаних з пiдготовкою i проведенням референдумiв та виборiв до органiв державної влади i мiсцевого самоврядування;
8) забезпечує зберiгання у вiдповiдних органах мiсцевого самоврядування офiцiйних документiв, пов’язаних з мiсцевим самоврядуванням вiдповiдної територiальної громади, забезпечує доступ до них осiб, яким це право надано у встановленому порядку;
9) вирiшує за дорученням сiльського, селищного, мiського голови або вiдповiдної ради iншi питання, пов’язанi з дiяльнiстю ради та її органiв.
4. Секретар сiльської ради може за рiшенням ради одночасно здiйснювати повноваження секретаря виконавчого комiтету вiдповiдної ради.
5. Повноваження секретаря сiльської, селищної, мiської ради можуть бути достроково припиненi за рiшенням вiдповiдної ради.
Gorodishe2
дія центрів 1 1
Covid19b

АРХІВ НОВИН

Історія