Положення про гендерну (-ого) уповноважену (-ого)

Розпорядження голови №83/01.02 від 02.10.2020

Додаток до

                                                                                розпорядження голови

                                                                                Городищенської сільської ради

                                                                               від 02.10.2020 року № 83/01.02

 

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу (координаторку (-а)) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильства за ознакою статі

Це Положення, відповідно до статей 12 та 13 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», визначає основні завдання та права уповноваженої особи (координаторки(-а)) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильства за ознакою статі в Городищенській об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) (далі – гендерна(-ий) уповноважена(-ий)).

  1. Гендерна(-ий) уповноважена(-ий) – посадова особа, яка призначається головою сільської ради, і на яку покладено функцію щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя громади, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.
  2. Гендерна(-ий) уповноважена(-ий) призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови сільської ради. Кандидатуру на посаду гендерної(-го) уповноваженої(-го) може подавати як голова сільської ради, так і самовисуванням особи, яка прагне виконувати функцію гендерної(-го) уповноваженої(-го).
  3. Гендерна(-ий) уповноважена(-ий) у межах своїх повноважень організовує роботу відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в громаді.
  4. У своїй діяльності гендерна(-ий) уповноважена(-ий) керується:

– Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України та інших міністерств та відомств України у відповідності до чинного законодавства;

– міжнародно-правовими документами у сфері прав людини, забезпечення гендерної рівності, стороною яких є Україна та згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, міжнародними документами ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, НАТО, ОБСЄ, рекомендаціями міжнародних моніторингових інституцій у сфері прав людини, а також положеннями Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої;

– рішеннями сільської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.

  1. У своїй діяльності гендерна(-ий) уповноважена(-ий) дотримується принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
  2. Гендерна(-ий) уповноважена(-ий) забезпечує наскрізність реалізації гендерної політики в громаді:

– через забезпечення реалізації єдиної державної політики в об’єднаній територіальній громаді, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя громади;

– через окремих посадовців(-ець) або відділи/сектори, діяльність яких спрямована на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

– через участь, відповідно до компетенції, у координації роботи місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

– через моніторинг стратегічних, програмних та проєктних документів, нормативно-правових актів громади щодо дотримання принципу гендерної рівності;

– через співпрацю та взаємодію з громадянським суспільством з питань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя громади.

  1. Гендерна(-ий) уповноважена(-ий), у межах своїх повноважень, спрямовує та координує діяльність за такими напрямами:

7.1) участь у розробці гендерно чутливих стратегій, політик, програм:

– урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у відповідній сфері діяльності;

– проведення аналізу стану забезпечення гендерної рівності та вивчення доцільності застосування позитивних дій з метою подолання асиметрії, дисбалансу, що складаються на відповідній території чи в галузі;

7.2) проведення інформаційних, просвітницьких, навчальних заходів щодо забезпечення гендерної рівності:

– здійснення постійної інформаційно-пропагандистської діяльності щодо ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі;

– вжиття заходів, спрямованих на формування гендерної культури населення;

– навчання працівників(-ць) ОМС з питань гендерної проблематики, спрямованого на розвиток відповідних навичок під час реалізації функцій і завдань у цій сфері, надання допомоги та захисту постраждалим особам;

7.3) співпраця з громадськими організаціями та робота зі зверненнями мешканців і мешканок громади:

– співробітництво з громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими організаціями, узагальнення інформації, яка надходить від них щодо моніторингу стану дотримання рівності жінок і чоловіків у громаді, ситуації у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі та спільного вироблення шляхів усунення дискримінації за ознакою статі в ОТГ;

– розгляд та аналіз звернень громадян(-ок) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також з питань вчинення насильства за ознакою статі, вивчення причин, що його зумовлюють, та повідомлення про них правоохоронним органам згідно із законодавством;

– організація прийому громадян(-ок) з питань дискримінації за ознакою статі;

– вжиття заходів щодо усунення проявів дискримінації за ознакою статі в громаді;

7.4) протидія гендерно зумовленому насильству:

– координація заходів у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі та моніторингу їх реалізації на місцевому рівні.

  1. Гендерна(-ий) уповноважена(-ий), у межах своїх повноважень, має право:

– звертатися із запитами до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування з метою сприяння вирішенню питань, що належать до її/його компетенції;

– одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення діяльності щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, дискримінації за ознакою статі;

– вносити, в установленому порядку, пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого комітету сільської ради з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

– за дорученням сільського голови брати участь у конференціях, семінарах, нарадах, робочих зустрічах та інших заходах з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що проводяться в інших органах влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях;

– співпрацювати з громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими організаціями з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

– ініціювати проєкти розпоряджень сільського голови з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі;

– проводити заходи із підвищення кваліфікації працівників(-ниць) виконавчого комітету сільської ради з гендерних питань;

– розробляти проєкти меморандумів та угод про співробітництво з громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими організаціями з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

– створювати робочі та експертні групи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

– проводити наради, зустрічі та інші заходи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

  1. Гендерна(-ий) уповноважена(-ий) бере участь з правом дорадчого голосу в засіданнях органів місцевого самоврядування під час розгляду питань, що належать до її/його компетенції.
  2. Гендерна(-ий) уповноважена(-ий) здійснює керівництво діяльністю Координаційної ради з питань гендерної рівності, запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми, визначає порядок її роботи, головує на засіданнях, а також представляє Координаційну раду у відносинах з місцевими державними адміністраціями, правоохоронними органами, науковими установами, громадськими об’єднаннями та іноземними неурядовими організаціями.

 

Голова                                                                                 Світлана СОКОЛЮК

 

Gorodishe2
дія центрів 1 1
Covid19b

АРХІВ НОВИН

Історія