Регламент сільської ради

                                                                                            Затверджено рішенням сесії

                                                                                            сільської ради 14.11.2017р. № 30/1/4

 

РЕГЛАМЕНТ

Городищенської сільської ради сьомого скликання

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

Стаття 1. Городищенська сільська рада.

 1. Городищенська сільська рада об’єднаної територіальної громади (надалі у тексті – сільська рада або рада) є представницьким органом місцевого самоврядування, який складається з депутатів і відповідно до законодавства України представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.
 2. Порядок діяльності Ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими нормативно-правовими актами, цим регламентом та іншими рішеннями ради.

Стаття 2. Предмет регламенту.

Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ра­ди, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання і затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та зако­нами України.

Стаття 3. Мова роботи ради.

 1. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.

Стаття 4. Гласність у роботі ради.

 1. Засідання ради, її постійних та тимчасових комісій є відкритими і гласними.
 2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються:

1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

2) конфіденційної інформації, що визнана такою в установленому порядку і належить раді, установам, підприємствам організаціям і відомствам;

3) інформації, що становить державну таємницю.

 1. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється в установленому регламентом порядку.
 2. Гласність роботи ради забезпечується:

1) доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;

2) уможливленням трансляції її засідань засобами телебачення і радіомовлення;

3) публікацією звітів про роботу та рішень ради у пресі;

4) уможливленням громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому в частині сьомій цієї статті) роботу ради;

5) інтернет-ресурсом ради, чи громади, на якому розміщуються ухвалені акти ради та її виконавчих органів, а також забезпечується можливість їх пошуку за різними складовими: назвою, датою ухвалення, тощо.

 1. Представники телебачення, радіо і преси акредитуються при раді на певний термін, який не може бути більшим за термін дії ради поточного скликання, поданням відповідної заяви, підписаної повноважною на те особою засобу масової інформації секретареві ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до ради або до суду. Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які розповсюджуються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі «закритого засідання».
 2. У разі порушення законодавства про інформацію або цього регламенту представником засобів масової інформації рада процедурним рішенням може позбавити його акредитації на визначений нею термін.
 3. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як правило, секретар ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу.
 4. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівни­ків), які не є її депутатами, не повинні перебувати в місці розміщення депутатів.

Стаття 5. Встановлення державних та місцевих символів.

 1. Державний Прапор України на будинку ради встановлюється на постійно.
 2. Герб громади та хоругва (прапор) громади встановлюються на будинку ради на постійно.
 3. На час пленарних засідань ради Державний Прапор та хоругва (прапор) громади встановлюються в залі, де проходить засідання.

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ.

 

Параграф 1. Депутат сільської ради.

Стаття 6. Правовий статус депутата сільської ради.

 1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

 1. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
 2. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.
 3. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Стаття 7. Обов’язки депутата сільської ради.

 1. Депутат місцевої ради зобов’язаний:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

2) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

3) виконувати доручення ради, її органів та сільського голови, а також зобов’язаний інформувати їх про виконання доручень.

4)    виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України.

 1. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
 2. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
 3. Депутат сільської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями.
 4. Звіт депутата сільської ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

Стаття 8. Права депутата сільської ради.

 1. Депутат місцевої ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;

2) офіційно представляти виборців у відповідній раді та її органах;

3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

8) порушувати питання про недовіру сільському, селищному, міському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

13) ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

15) об’єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до регламенту ради.

 1. При здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої ради має також право:

1) на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;

2) на невідкладний прийом;

3) вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

 1. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

Стаття 9. Депутатський запит та депутатське запитання.

 1. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території.
 2. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.
 3. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом місцевої ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату місцевої ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 10. Депутатське звернення.

 1. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
 2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся депутат місцевої ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.

Параграф 2. Депутатські групи та фракції у сільській раді.

Стаття 11. Депутатські групи.

 1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати місцевих рад можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.
 2. Депутати місцевої ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
 3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата сільської ради, передбачених законодавством України та цим Регламентом.
 4. Членство депутата сільської ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.
 5. Реорганізація та формування нових депутатських груп можуть проводитися протягом повноважень ради.
 6. Голова сільської ради та діючий секретар сільської ради не можуть входити до складу жодних депутатських груп, утворених та зареєстрованих у сільській раді.

Стаття 12 . Реєстрація депутатських груп

 1. Депутатські групи утворюються на засіданні депутатів, що виявили бажання створити групу.
 2. Рішення про утворення групи, обрання осіб, що уповноважені представляти групу, оформляється протоколом, який підписують депутати – засновники групи.
 3. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів сільської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів ради.
 4. Депутати сільської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
 5. З метою реєстрації депутатської групи уповноважена особа від групи подає голові сільської ради подання про утворення депутатської групи, а в разі відсутності голови сільської ради подання подається на ім’я секретаря сільської ради.

До подання керівником депутатської групи додається письмове повідомлення про сформування депутатської групи в якому вказується про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи, а також зазначаються депутати, які уповноважені представляти групу.

 1. В поданні має міститися інформація про назву депутатської групи, а також відомості про персональний склад, партійну належність депутатів-членів групи, прізвища особи, уповноваженої представляти групу.
 2. Голова сільської ради або секретар ради оголошує на найближчому пленарному засіданні ради про утворення депутатської групи та оголошує її склад, про що фіксується у протоколі пленарного засідання сесії сільської ради.

Депутатська група вважається зареєстрованою з  моменту оголошення головою сільської ради або секретарем сільської ради про утворення депутатської групи.

 1. В разі зміни у складі депутатської групи її уповноважений представник повідомляє про це письмово сільського голову, а у випадку його відсутності повідомляє про це секретаря сільської ради.
 2. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень відповідних рад.

 

Стаття 13. Права депутатських груп.

 1. Депутатські групи мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Стаття 14. Припинення депутатської групи.

 1. Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів сільської ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою ніж три депутати.

2) у разі прийняття депутатами сільської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати сільської ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень сільської  ради.

 1. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.
 2. Про припинення депутатської групи з підстав визначених в цій статті (крім припинення депутатської групи у зв’язку із припиненням строку повноважень сільської ради) голова сільської ради або секретар сільської ради повідомляє про це сільську раду на найближчому пленарному засіданні сесії сільської ради, таке повідомлення заноситься до протоколу засідання. З моменту здійснення такого повідомлення припинення депутатської групи вважається зареєстрованим.

Стаття 15. Депутатські фракції.

 1. Депутати мають право об’єднуватись у депутатські фракції. Депутатські фракції Ради формуються на партійній основі депутатами Ради. Депутати, які входять до складу депутатської фракції, на зборах обирають голову депутатської фракції.Депутатська фракція складається не менш як з 2 (двох) депутатів Ради.
 2. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення повідомлення, підписаного усіма учасниками, головуючий на пленарному засіданні Ради інформує депутатів Ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад та персональний склад.У разі змін у персональному та кількісному складі фракції або її розформуванні, головуючий на пленарному засіданні Ради інформує депутатів Ради.
 3. Депутатські фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

Параграф. 3. Погоджувальна рада.

Стаття 16. Утворення Погоджувальної ради.

 1. З метою попереднього узгодження питань, що вносяться на розгляд сесій ради, у складі ради утворюється та діє консультаційно-погоджувальний орган – Погоджувальна рада.
 2. До складу Погоджувальної ради входять: сільський голова, секретар ради, голови постійних комісій ради, керівники депутатських груп та фракцій.
 3. Для розгляду питань, пов’язаних з проектами рішень щодо містобудівної документації, виділення земельних ділянок, надання дозволів на будівництво об’єктів в окремих населених пунктах, що входять до складу громади, на засідання Погоджувальної ради запрошуються старости таких населених пунктів і їм гарантовано надається право на висловлення своєї думки з цих питань.
 4. Головує на засіданнях Погоджувальної Ради сільський голова, а у разі його відсутності – секретар сільської ради. У випадку відсутності сільського голови та секретаря сільської ради, головує на засіданні обраний Погоджувальною Радою її член. Рішення приймаються більшістю голосів від загального складу;

5.Погоджувальна рада проводить свою роботу у формі засідань. Засідання Погоджувальної ради є правомочним за умови присутності не менше половини її складу.

6.Робота Погоджувальної Ради здійснюється у формі засідань, які можуть бути відкритими чи закритими;

 1. Засідання Погоджувальної Ради скликаються сільським головою, а у разі його відсутності – секретарем ради або за ініціативою представників не менш як двох депутатських груп або фракцій.

Стаття 17. Повноваження Погоджувальної ради.

 1. Погоджувальна рада:

– розглядає пропозиції щодо проектів плану роботи, розкладу та порядку денного пленарних засідань сесії ради;

– обговорює кандидатів на зняття з посади та обрання на посади голів постійних комісій;

– вносить пропозиції щодо скликання позачергової  сесії Ради та дати його проведення відповідно до цього Регламенту;

– розглядає питання про вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на пленарних засіданнях;

– розглядає інші пропозиції з організації роботи Ради відповідно до цього Регламенту.

 1. Сільський голова бере до уваги рішення Погоджувальної ради під час формування порядку денного пленарного засідання та при внесенні кандидатур осіб, які пропонуються для  обрання,  затвердження,  призначення або погодження Радою.

 

Параграф 4. Посадові особи ради.

Стаття 18. Голова сільської ради (голова громади).

 1. Голова сільської ради (голова громади) є головною посадовою особою в системі органів місцевого самоврядування громади.
 2. Повноваження новообраного сільського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні відповідної сільської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії сільської обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до законодавства України.
 3. Повноваження голови громади визначаються чинним законодавством і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.
 4. При здійсненні наданих повноважень голова громади є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед громадою, підзвітним і підконтрольним перед радою громади за діяльність її виконавчих органів.
 5. Щорічно сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою та громадою про результати виконаної роботи.
 6. Рада більшістю голосів може зажадати позачергового звіту голови громади, якщо за це проголосувало понад половини від складу ради і від попереднього звіту пройшло не менше як три місяці.

Стаття 19. Секретар сільської ради.

 1. Секретар сільської ради обирається сільською радою за пропозицією голови сільської ради. Як виняток у випадках передбачених чинним законодавством України пропозиція щодо кандидатури на посаду секретаря сільської ради може бути зроблена не менше як половиною депутатів сільської ради.
 2. Секретар сільської ради обирається з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.
 3. Секретар ради:

1) у випадках, передбачених чинним законодавством та регламентом:

– скликає сесії ради;

– веде засідання ради;

– підписує протоколи сесії та її рішення;

2) організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

5) за дорученням сільського голови координує та контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

7) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

8) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

9) вирішує за дорученням сільського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

10) здійснює інші повноваження, які передбаченні законодавством України та цим регламентом.

 1. Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень ради і, враховуючи висновки профільних комісій про готовність проектів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд сільського голови та Погоджувальної ради згідно з положеннями цього регламенту.
 2. Секретар ради забезпечує контроль за комплектуванням бібліотеки ради літературою та іншими інформаційними матеріалами як національних, так і зарубіжних видань.

 

Параграф 5. Постійні та тимчасові комісії ради.

Стаття 20. Постійні комісії.

 1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності ви­конавчих органів ради у сфері компетенції комісії.
 2. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, цим регламентом та положенням про постійні комісії ради.
 3. До складу постійних комісії не можуть входити голова та секретар сільської ради.
 4. Голови комісій обираються радою за пропозицією сільського голови. Сільський голова може пропонувати на обрання головою комісії одну й ту ж особу не більше двох разів. У разі відхилення пропозицій голови громади щодо кандидатури на посаду голови постійної комісії може пропонуватися інша особа за узгодженням між депутатськими групами.

 Стаття 21. Загальні повноваження постійних комісій ради.

Відповідно до компетенції, визначеної положенням про постійні комісії ради, постійні комісії:

1) розглядають на своїх засіданнях та готують висновки та рекомендації щодо проектів нормативних та інших юридичних актів сільської ради, незалежно від суб’єкта їх внесення;

2) здійснюють загальний контроль за виконанням бюджету громади в частині, що відноситься до їх компетенції, для чого виконання бюджету розглядається на засіданнях комісії у один разу квартал (чотири рази на рік);

3) здійснюють контроль над відповідними управліннями та відділами виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій у разі їх створення;

4) заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяльність та приймають рекомендації щодо подальшого перебування на посаді цих керівників;

5) аналізують, узагальнюють та систематизують заяви, звернення та скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій та готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування в громаді;

6) у разі необхідності публікують в місцевих засобах масової інформації проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступають ініціаторами проведення громадських слухань з питань найбільш важливого громадського значення;

7) готують пропозиції раді щодо необхідності проведення місцевого референдуму чи дорадчого опитування громадян;

Стаття 22. Права постійних комісій ради.

 1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

1) створювати із свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії;

2) створювати експертні групи, залучати на договірній основі, в межах коштів, виділених на роботу комісії, необхідних фахівців для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;

3) провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників виконавчих органів ради, посадових осіб управлінь та відділів виконкому, підприємств, установ та організацій, що розміщені на території сільської ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;

4) вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;

5) вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;

6) мати право обов’язкового слова від комісії при розгляді будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат  бюджету громади;

7) підтримувати зв’язки з відповідними постійними комісіями інших місцевих рад делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради України тощо;

8) виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

 1. Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених пунктах 3 та 4 частини першої цієї статті, постійна комісія не пізніш як за три робочих дні до дати засідання направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії, чи особи, що його замінює. В запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.

Стаття 23. Засідання постійної комісії.

 1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії за потребою, відповідно до плану роботи комісії або у зв’язку з проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради та за інших обставин, згідно положенням про діяльність відповідної комісії.
 2. Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням сільського голови. Засідання постійної комісії скликається також на вимогу членів комісії в порядку, передбаченому Положенням про відповідну постійну комісію.
 3. Секретар сільської ради після отримання звернення голови сільської ради або за ініціативи членів комісії, зобов’язаний сповістити голову та всіх членів постійної комісії про проведення її засідання відповідно до дати та часу, які вказані у звернені чи ініціативі, або іншої дати, яка не може бути пізнішою трьох днів від дати, заявленої у вказаних документах.
 4. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь більше половини депутатів від складу комісії.
 5. Головує на засідання комісії її голова, а у разі його відсутності – заступник голови чи секретар комісії.
 6. У разі відмови від головування на засіданні комісії осіб, визначених частині п’ятій цієї статті, члени комісії можуть обрати зі свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комісією.
 7. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.

 Стаття 24. Спільне засідання комісій.

 1. За дорученнями ради чи за власною ініціативою комісії може проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради.
 2. Головує на такому засіданні голова комісії, який визначений головним у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках головуючого визначають за взаємним погодженням.
 3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому регламенті для засідання комісії.
 4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній із комісій.
 5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь у спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписують голови комісій або особи, що їх замінюють.
 6. У разі якщо результати голосування по окремому чи всіх рішеннях у різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій в порядку, встановленому цим регламентом .
 7. Відповідальним за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.
 8. Протокол спільного засідання підписує головуючий на засіданні та голови комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особи, що їх замінюють.

Стаття 25. Забезпечення роботи комісій.

 1. Сільський голова забезпечує комісію для проведення засідань необхідним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.
 2. У межах коштів, передбачених бюджетом сільської ради на організацію роботи комісій, комісія може залучати для забезпечення своєї діяльності позаштатних консультантів, експертів з окремих питань, а також замовляти проведення необхідних досліджень чи розроблення проектів нормативних актів у межах своєї компетенції.

Стаття 26. Тимчасова контрольна комісія ради.

 1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та інших документів ради з питань контролю за дотриманням конкретних рішень ради, а також інших конкретних питань, визначених радою, що належать до компетенції місцевого самоврядування громади.
 2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою голови сільської або не менш як третиною депутатів від складу сільської ради.
 3. Тимчасова спеціальна комісія здійснює свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради.

Стаття 27. Створення тимчасової контрольної комісії ради.

 1. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення.
 2. Рішення ради про створення тимчасової спеціальної комісії має визначати:

1) назву комісії;

2) завдання комісії;

3) кількісний склад комісії;

4) обраного радою голову комісії;

5) персональний склад членів комісії;

6) термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);

7) додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), надані радою цій комісії;

8) обсяг коштів (та їх джерела), попередньо виділених у розпорядження комісії для оплати робіт чи послуг, виконаних або наданих юридичними і фізичними особами, залученими комісією для виконання завдання;

9) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії.

 1. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце потенційний або реальний конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата або пов’язаних з ним фізичних чи юридичних ос­іб до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов’язані з ним особи мають безпосереднє відношення.

Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

 1. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які дали на це згоду і які відповідають вимогам частини третьої цієї статті. У складі тимчасової контрольної комісії мають бути представлені за їх бажанням усі депутатські фракції ради.
 2. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо.

Стаття 28. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії.

 1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради та інші матеріали, які поширюються серед депутатів.
 2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.
 3. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

 

РОЗДІЛ III. СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

 

Параграф 1. Скликання сесій.

Стаття 29. Сесії сільської ради.

 1. Сільська рада здійснює працює сесійно.
 2. Сесії сільської ради проводяться згідно плану роботи сільської ради, який складається на рік і затверджується на сесії.  В план роботи сільської ради у випадку необхідності можуть вноситися зміни.

Стаття 30. Засідання сесії сільської ради.

 1. Засідання сесії сільської ради можуть бути   ранковими  та   вечірніми.
 2. Ранкові засідання, як правило, відбуваються з 10 до 14 години,
 3. Вечірні засідання можуть відбуватися з 15 до 17 години, з перервами по 15 хвилин через кожні дві години роботи. Сільська рада може встановлювати інший порядок роботи.
 4. Перед кожним засіданням проводиться реєстрація депутатів.

Стаття 31. Перша та наступні сесії сільської ради.

 1. Перша сесія новообраної сільської ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно законодавства України.
 2. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова відповідної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів сільського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.
 3. У разі якщо на час проведення першої сесії сільський голова не зареєстрований відповідно до законодавства України про місцеві вибори, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.
 4. Наступні сесії сільської ради скликаються сільським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.
 5. У випадку невмотивованої відмови сільського голови скликати сесію сільської ради або його неможливості скликати сесію ради сесія може бути скликана секретарем сільської ради у таких випадках:

1) якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені законодавством України;

2) якщо сільський голова  без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після того коли не менш як одна третина депутатів від загального складу сільської ради висловила пропозицію щодо скликання сесії.

Стаття 32. Процедура скликання сесії.

 1. Сесії, наступні після першої, скликаються сільським головою відповідно до плану проведення сесій, затвердженого радою, з його ініціативи, а також у двотижневий термін, за пропозицією не менш як третини депутатів від загального складу ради, або у порядку реалізації громадою права на місцеву ініціативу. У цьому випадку сесію відкриває та веде голова сільської ради.
 2. У разі порушення зазначених термінів скликання сесії або за дорученням голови сільської ради сесію скликає, відкриває та веде секретар ради.

Стаття 33. Легітимність пленарних засідань сесії сільської ради.

 1. Пленарне засідання є правомочним за умови участі у ньому більше половини від загального складу ради.
 2. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком ранкового та вечірнього засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.
 3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий за погодженням з Погоджувальною радою може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж на два тижні.

 

Параграф 2. Порядок денний.

 

Стаття 34. Формування проекту порядку денного сесії ради.

 1. Проект порядку денного сесії ради, не пізніш як за два тижні до дати початку сесії ради, формує голова громади на основі:

1) затвердженого радою перспективного плану роботи ради;

2) пропозицій секретаря ради;

3) пропозицій депутатів ради;

4) пропозицій постійних комісій ради;

5) пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи;

 1. Не рідше одного разу у квартал до порядку денного вносяться питання про заслуховування інформації:

1) про роботу виконавчого комітету;

2) про виконання бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах;

3) про роботу постійних комісій та про виконання рішень ради;

 1. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами регламенту.

Стаття 35. Затвердження порядку денного.

 1. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку першого пленарного засідання сесії ради для чого головуючий оголошує розгляд питання «про порядок денний сесії ради» в такій послідовності:

1) внесення та обговорення пропозицій про вилучення окремих питань з розгляду;

2) внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проекту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту;

3) голосування проекту порядку денного за основу – більшістю від присутніх на засіданні;

4) вилучення окремих питань з розгляду – більшістю від присутніх на засіданні;

5) включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту – більшістю присутніх на засіданні

6) затвердження порядку денного в цілому – більшістю від присутніх на засіданні.

 1. Щодо пропозицій порядку денного, що були подані в порядку місцевої ініціативи, то вони вважаються включеними в порядок денний без голосування і не можуть бути вилученими з порядку денного голосуванням депутатів.

Стаття 36. Розгляд питань порядку денного

 1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.
 2. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від складу ради після обговорення.
 3. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, опонента пропозиції, а також заслуховується виступ з цього питання голови або секретаря ради, представника відповідної комісії і керівників депутатських груп та фракцій.
 4. Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситися:

1) головою сільської ради;

2) секретарем ради;

3) постійною комісією;

4) депутатською групою;

5) депутатською фракцією.

 1. Для внесення до порядку денного сесії питань про відміну рішення ради, прийнятого на поточній сесії, внесення доповнень та поправок до нього, а також до регламенту, необхідна більшість голосів депутатів від загального складу сільської ради.

 

Параграф 3.  Ведення пленарних засідань.

Стаття 37. Головуючий на пленарному засіданні ради

 1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради сільський голова.
 2. У разі відсутності сільського або у випадках, передбачених законодавством України та цим регламентом, обов’язки головуючого виконує секретар ради – за посадою, або одноразово обраний депутатами із свого числа головуючий на засіданні у інших випадках, визначених законодавством України та цим регламентом.
 3. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні ведення засідання доручається секретарю ради, а в разі його відсутності чи за обставин, що не дозволяють йому проводити засідання, – іншій особі.

Стаття 38. Повноваження головуючого

 1. Головуючий на засіданні Ради:

1) відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви ;

2) виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність віз (погоджень);

3) інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

4) організовує розгляд питань;

5) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

6) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

7) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

8) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

9) забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на засіданні;

10) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

11) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

12) має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

13) здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.

 1. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів.
 2. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам зачитувати письмові документи, пропозиції щодо обговорюваного питання.
 3. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, документи, пропозиції від комісії зачитує визначений комісією доповідач.

Стаття 39. Розгляд процедурних пропозицій.

 1. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право ставити запитання і в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.
 2. Перед розглядом питання головуючий зобов’язаний з’ясувати, чи не має у депутатів пропозицій щодо процедури його розгляду, а саме: додаткових доповідей, повідомлень щодо цього питання.
 3. Доповнення процедури розгляду приймається після обговорення змін за скороченою процедурою: два в підтримку пропозиції, два – проти. Рішення приймається більшістю присутніх на засіданні.
 4. Для визначення критеріїв організації і прогнозування ходу пленарного засідання та розгляду питань головуючий на засіданні на свій розсуд може оголосити проведення сигнального голосування з тієї чи іншої пропозиції, щоб з’ясувати кількість депутатів, які її не підтримують або заперечують проти неї.
 5. Проведення сигнального голосування не виключає можливості прийняття рішення з того ж питання чи пропозиції згідно з регламентом.

Стаття 40. Оголошення початку розгляду питання порядку денного.

 1. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.
 2. Головуючий оголошує номер питання, що розглядається відповідно до порядку денного, повідомляє про назви і редакції проектів документів (в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про прогнозований порядок розгляду питання відповідно до цього регламенту.
 3. Головуючий може запропонувати об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення приймається сільською радою без обговорення більшістю голосів від присутніх на засіданні.
 4. Перед розглядом питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на засіданні може робити і тоді, коли пленарне засідання не можна відкрити через відсутність кворуму.
 5. Після оголошення питання до розгляду головуючий надає слово доповідачеві з цього питання.

Стаття 41. Скорочена процедура.

 1. Рішення щодо поправок, рішення з процедурних питань та інших прямо зазначених у регламенті питань приймаються радою після скороченого обговорення, яке включає:

1) виступи ініціаторів з внесенням та обґрунтуванням пропозицій;

2) виступ голови або представника профілюючої комісії, якщо приймається рішення щодо питання, яке готувала ця комісія;

3) виступи депутатів на підтримку та проти прийняття пропозиції;

4) уточнення та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;

5) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції.

 1. При застосуванні процедури скороченого обговорення головуючий на засіданні надає слово за усним або письмовим зверненням депутатів.

Параграф 4. Порядок надання слова.

Стаття 42. Регламент розгляду питання.

 1. Розгляд питання порядку денного включає: доповідь, співдоповідь, запитання та відповіді доповідачеві, обговорення та заключне слово.
 2. Для доповіді надається час тривалістю до 20 хвилин, співдоповіді – до 10 хвилин, запитання та відповіді доповідачеві – до 20 хвилин і заключного слова – 5 хвилин.
 3. Для виступів в обговоренні надається час тривалістю 5 хвилин: для повторних виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у «різному» – 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 2 хвилини.
 4. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. У разі наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.
 5. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.
 6. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.

Стаття 43. Загальний час для обговорення питання.

 1. Загальний час для обговорення питання на пленарному засіданні ради становить не більш як одну годину.
 2. Якщо у ході обговорення з’ясується, що визначеного часу недостатньо, то рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення або зняти питання з розгляду, як непідготовлене в порядку, встановленому регламентом для виключення питання з порядку денного.

Стаття 44. Надання слова.

 1. Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі головуючому після оголошення початку розгляду питання. У заяві вказується назва депутатської групи чи постійної комісії, від якої уповноважений виступити депутат або те, що він виступає від себе особисто.
 2. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий оголошує список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається.
 3. В окремих випадках, коли не надійшло письмових заявок, а також для розгляду процедурних питань головуючий надає слово для виступу за зверненням депутата, підтвердженим підняттям руки.
 4. Депутат (крім голови сільської ради, секретаря ради, доповідача, голів постійних комісій, представника від депутатської групи чи фракції) може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не рахуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки в разі необхідності процедурним рішення ради, прийнятим без обговорення.
 5. Позачергово, але не перериваючи промовця, головуючий на засіданні надає слово для довідки, відповіді на запитання, роз’яснень та щодо:

1) порядку ведення засідання ради;

2) поставлення відкладеного питання;

3) поставлення питання про неприйнятність;

4) внесення поправки або заперечення щодо неї.

 1. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим, є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу і стенограми засідань не вносяться.
 2. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.

Стаття 45. Гарантоване право слова.

 1. Кожна із депутатських груп має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.
 2. Гарантоване право виступу належить, на його прохання, депутату, автору проекту рішення чи поправки, яка голосується, надається слово для виступу.

Гарантоване право виступу належить депутату, обраному у населеному пункті, якого стосується проект рішення, що розглядається, зокрема: з питань розробки містобудівної документації, надання дозволів на будівництво, відведення земель в межах населених пунктів, які входять до складу об’єднаної територіальної громади.

 1. Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:

1) голові бюджетної комісії ради – з питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків бюджету громади;

2) особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є процедурне рішення ради.

 1. Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи від якої було внесене на розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.

Стаття 46. Відмова від виступу.

 1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.
 2. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.

Стаття 47. Вимоги до виступу.

 1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошують з трибуни.
 2. Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи чи постійної комісії ради – зазначає і їх назву.
 3. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.
 4. Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, що розв’язується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та можливі позитивні та негативні наслідки від його ухвалення.
 5. Пропозиції щодо питання, яке розглядається або до проекту рішення, яке голосується, мають бути чітко сформульованими і містити визначену позицію промовця щодо цього питання.
 6. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату почергово на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.
 7. Якщо депутат вважає, що доповідач або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається одразу після звернення.

Стаття 48. Оголошення голосування.

 1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування.
 2. З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування і тільки до моменту заклику проголошення головуючим фрази: «ставиться на голосування….».
 3. Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, що ставляться на голосування.
 4. Перед голосуванням головуючий на засіданні оголошує:

1) необхідну кількість голосів для прийняття рішення;

2) вид голосування (якщо з цього приводу є спеціальні вимоги регламенту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції).

 

Параграф 5. Порядок голосування пропозицій.

Стаття 49. Загальні вимоги до голосування пропозицій.

 1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у письмовому вигляді і не були відкликані.
 2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування також.
 3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.
 4. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 50. Голосування альтернативних пропозицій.

 1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Однією з альтернатив може бути прийняття проекту рішення у першому читанні і відправлення проекту на доопрацювання у комісіях ради.
 2. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подальшого розгляду, не надійшло жодної поправки, вона вважається прийнятою в цілому; в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюються на загальних засадах без врахування голосування про її прийнятність для розгляду.
 3. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена Погоджувальною радою , вона ставиться на голосування першою.

Стаття 51. Голосування поправок.

 1. Внесена до пропозиції поправка до рішення ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.
 2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування не вносяться, а подаються у вигляді окремої пропозиції.
 3. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок головуючий проводить голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозиції, потім – щодо поправки, яка менше змінює суть пропозиції, після неї – щодо поправки доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться.
 4. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

Стаття 52. Оголошення суті голосування.

 1. Перед голосуванням, головуючий зачитує тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, при цьому називається ініціатор внесення тексту.
 2. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.
 3. Після голосування всіх поправок проект рішення голосується в цілому.
 4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

Параграф 6. Прийняття рішень.

Стаття 53. Прийняття рішень радою.

 1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі:

1) рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;

2) доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов’язання або повноваження до одноразової дії;

3) звернення – рішення ради, зверненого до не підпорядкованих раді суб’єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

4) заяви – рішення ради, що містить виявлення позиції ради з певних питань;

5) процедурного рішення – рішення, прийнятого радою з процедурних питань відповідно до цього регламенту.

 1. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом персонального голосування депутатів.
 2. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається сільський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
 3. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 4. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
 5. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

Стаття 54. Підписання прийнятих рішень.

 1. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття підписується головою сільської ради, а у випадках, визначених цим регламентом, головуючим на засіданні ради.
 2. Рішення ради протягом терміну, визначеного частиною першою цієї статті, може бути зупинено сільським головою і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень, для чого своїм розпорядженням сільський голова має скликати пленарне засідання ради.
 3. Рада зобов’язана у двотижневий термін з дня зупинення рішення повторно його розглянути і прийняти рішення про його підтвердження, відхилення чи ухвалення у новій редакції.
 4. Якщо голова сільської ради у двотижневий термін не скликав пленарного засідання ради чи не вніс зупиненого рішення на розгляд ради, а так само якщо рада відхилила зауваження голови сільської ради і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинності незалежно від підписання його головою громади і оприлюднюється.
 5. У випадку, коли голова сільської ради не підписує прийняті радою в межах її компетенції рішення, рада може поставити питання про не забезпечення головою сільської ради наданих йому повноважень.

Стаття 55. Процедурні питання.

 1. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, зокрема:

1) про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання;

2) про проведення додаткової реєстрації;

3) про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;

4) про надання додаткового часу для виступу;

5) про зміну черговості виступів;

6) про надання слова запрошеним на засідання;

7) про передачу питання на розгляд відповідної комісії ради;

8) про визначення способу проведення голосування;

9) про форму бюлетеня для таємного голосування;

10) про перерахунок голосів;

11) про взяття інформації до відома;

12) про встановлення терміну відповіді на депутатський запит.

 1. Процедурні рішення приймаються більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на засіданні, якщо інше не передбачене цим регламентом.

Стаття 56. Порядок прийняття рішення.

 1. Рішення ради приймається відкритим/поіменним голосуванням більшістю голосів «за» від загального складу ради за винятком випадків, зазначених у регламенті.
 2. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення ради.
 3. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.
 4. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи ради, спрямованих на одноразове відхилення закріплених у регламенті положень, здійснюється двома третинами голосів депутатів від загального складу ради; такі рішення мають статус процедурних.
 5. Рішення ради з будь-якого питання приймається після його обговорення.
 6. Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.
 7. Підрахунок голосів щодо рішень ради здійснюється за допомогою електронної системи голосування, або іншим способом, визначеним цим регламентом.

Стаття 57. Відкрите (поіменне) голосування.

 1. Відкрите голосування може бути поіменним.
 2. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менш як п’ятьма депутатами, зареєстрованих на засіданні.
 3. Відкрите голосування проводиться підняттям рук за кожну альтернативу. Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів, голова лічильної комісії повідомляє результат голосування за кожну альтернативу.
 4. Поіменне голосування проводиться шляхом зачитування головою лічильної комісії списку депутатів; кожен депутат під час зачитування його прізвища оголошує своє рішення з варіантів, що ставляться на голосування.
 5. Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів, голова лічильної комісії повідомляє результат голосування за кожен варіант, який заноситься до протоколу.
 6. Кожен має право на ознайомлення з поіменним голосуванням. За процедурним рішенням, підтриманим щонайменше п’ятьма депутатами зареєстрованими на засіданні, результати поіменного голосування можуть бути опубліковані.

Стаття 58. Таємне голосування.

 1. Таємне голосування проводиться за процедурним рішенням ради у виняткових випадках, передбачених регламентом. При цьому депутат, що бере участь у голосуванні, відмічає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування.
 2. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

1) час і місце проведення голосування;

2) порядок заповнення бюлетеня;

3) критерії визнання бюлетеня недійсним;

4) порядок організації голосування.

 1. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються головою сільської ради або секретарем сільської ради за формою, підготовленою лічильною комісією і затвердженою процедурним рішенням ради.
 2. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

1) отримує від голови сільської ради або від секретаря сільської ради складений за алфавітним порядком список усіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;

2) опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

 1. На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускають у скриньку для таємного голосування.
 2. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. Під час підрахунку голосів і встановлення результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.
 3. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії або уповноважений на те член комісії оголошує результати голосування.

 

Параграф 6. Протокол та запис засідання сесії сільської ради.

Стаття 59. Протокол засідання ради.

 1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює секретар сільської ради, а в разі його відсутності інша присутня на засіданні особа, якій сільська рада доручила ці обов’язки. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні та особа, яка вела протокол засідання сесії сільської ради.
 2. У протоколі засідання ради зазначають: дату, час і місце проведення засідання, кількість присутніх на засіданні депутатів, винесені на розгляд питання порядку денного, прізвища головуючого на засіданні і промовців; всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.
 3. До протоколу засідання ради додатково включають:

1) дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

2) список депутатів, про яких відомо, що вони були відсутні на засіданні з поважних причин;

3) результати поіменного голосування;

4) повні результати голосування;

5) тексти не виголошених виступів депутатів;

6) окремі думки депутатів та їх груп щодо прийнятих радою рішень.

Стаття 60. Запис засідання.

 1. Засідання ради записують у повному обсязі на електронний носій інформації.
 2. За процедурним рішенням ради запис окремих засідань може розшифровуватися та друкуватися на папері як додаток до протоколу засідання.

Стаття 61. Зберігання протоколів та записів.

 1. Запис і протокол засідання ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішення радою.
 2. Протоколи засідань зберігають протягом усього скликання ради у секретаря ради і передають до архіву з початком роботи ради нового скликання.
 3. Протокол закритого засідання зберігають у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.
 4. Запис засідання зберігається у секретаря ради протягом одного року від дати його проведення і передається до архіву.
 5. Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривків запису за їх особистими заявами до секретаря сільської ради.
 6. Записи та протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.
 7. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням секретаря ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

Параграф 7. Оприлюднення рішень ради

Стаття 62. Набрання чинності рішень ради.

 1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
 2. Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніш як у 20-денний термін з дня їх прийняття.
 3. Інші рішення ради набувають чинності з моменту їх підписання відповідно до цього регламенту.
 4. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом прийнятого рішення виправлення вносяться негайно секретарем сільської ради, якщо невідповідності мають місце в документі, вивішеному на стенді ради.
 5. У разі якщо невідповідність виявлена в опублікованому тексті, секретар ради забезпечує реалізацію необхідних заходів для якнайшвидшого опублікування прийнятого тексту рішення.

Стаття 62. Оприлюднення рішень ради.

 1. Рішення ради нормативного характеру, а також звернення та заяви ради підлягають обов’язковому оприлюдненню на інтернет-ресурсі громади, а також через вивішування текстів прийнятих рішень на спеціальному стенді ради, до якого є вільний доступ мешканців громади, та опублікування їх у газеті ради.
 2. Всі прийняті радою рішення в одному примірникові підшиваються в спеціальну книгу прийнятих радою рішень, яка зберігається в секретаріаті ради, а також розміщуються на інтернет-ресурсі громади, який має передбачати можливості пошуку ухвалених рішень за різними ознаками: ключове слово, дата прийняття, номер рішення, тощо.
 3. Кожен має право ознайомитися з будь-яким рішенням ради.
 4. Кожен має право отримати копію будь-якого рішення сільської ради з книги за окрему плату, яка не може бути більшою від затрат, необхідних для виготовлення копії, і встановлюється рішенням виконавчого органу ради.

 

Параграф 8. Дисципліна та етика пленарних засідань.

Стаття 64. Дотримання регламенту виступів.

 1. На засіданні ради промовець не повинен вживати образливих висловлювань, непристойних та лайливих слів, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.
 2. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, інакше головуючий на засіданні може припинити його виступ.
 3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання.
 4. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово одразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні одразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надано слово.

Стаття 65. Дотримання дисципліни в залі засідань.

 1. Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).
 2. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням рада може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом вимоги головуючого.
 3. Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.
 4. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.
 5. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв’язку з обставинами, зазначеними у частині першій цієї статті, рада збирається у наступний за розкладом пленарних засідань день, якщо інший термін не буде оголошений головуючим.

Стаття 66. Заміна головуючого.

 1. Під час переходу до чергового питання порядку денного або наприкінці засідання депутат має право звернутися до головуючого на засіданні із зауваженнями і запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання, отримати відповідь на свої запитання і дати їм оцінку.
 2. У разі порушення регламенту головуючим на засіданні, рада, після скороченого обговорення, може двома третинами голосів від загального складу ради прийняти процедурне рішення про заміну головуючого на засіданні.

Стаття 67. Відсутність депутата на засіданнях ради.

 1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.
 2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата із зазначених підстав раду повідомляє секретар сільської ради.
 3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв’язку із хворобою, доглядом за дитиною та іншими поважними обставинами.
 4. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити головуючого не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.
 5. Не допускається залишати пленарне засідання ради без попереднього узгодження з головуючим.

Стаття 68. Санкції за порушення регламенту.

 1. Значне порушення депутатом даного регламенту і загальноприйнятих норм моралі та етики може бути підставою для позбавлення радою його права брати участь у подальшій роботі засідання. Рішення дисциплінарного характеру приймається радою як процедурне. У разі його прийняття депутат, щодо якого прийнято рішення має залишити зал.
 2. Якщо депутат чинить опір і не підкоряється розпорядженню головуючого, то головуючий може тимчасово призупинити засідання на певний час або закрити. При цьому строк тимчасового призупинення засідання не може перевищувати тридцяти хвилин.
 3. Депутат сільської ради, до якого рада вжила захід дисциплінарного впливу, може опротестувати рішення у письмовій формі, подавши письмовий протест голові сільської ради. Рада на наступному своєму засіданні повертається до розгляду цього питання. Попередньо депутату надається право короткого виступу для відповідних пояснень. Означений депутат, як зацікавлена сторона,участі в голосуванні не бере.
 4. Рада може продовжити термін заборони на участь депутата в пленарних засіданнях ради на декілька сесійних днів. Протягом терміну дії цього рішення той, кому заборонено брати участь у пленарних засіданнях сесії, не позбавляється права на роботу у складі комісії.

Gorodishe2
Covid19b

АРХІВ НОВИН

Історія

Facebook Pagelike Widget