Заява: детальне планування по вулиці Рибгоспній села Несвіч

05.12.2019

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ  ОЦІНКИ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ                                                                          

 Містобудівна документація

«Детальний план території по вул. Рибгоспній с.Несвіч Луцького району  Волинської області»

  1. Замовник : Городищенська сільська рада Луцького району Волинської області.
  2. Містобудівна документація «Детальний план території по вул.Рибгоспній с. Несвіч Луцького району Волинської області». Містобудівна документація «Детальний план території по вул. Рибгоспній с. Несвіч Луцького району Волинської області» є основною  містобудівною документацією на місцевому рівні, призначеною для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Містобудівна документація «Детальний план території по вул. Рибгоспній с. Несвіч Луцького району Волинської області  розробляється та затверджується в інтересах відповідної території громади з урахуванням державних , громадських та приватних інтересів.

Завданням  детального плану населеного пункт є:

  • визначення основних принципів і напрямків планувальної організації

та функціонального призначення території;

– формування системи громадського обслуговування населення ;

– організація вуличньо –дорожньої та транспортної мережі,інженерного

обладнання,інженерної підготовки та благоустрою;

– організація цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів ;

– визначення основних принципів охорони навколишнього  природного середовища,охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів;

– визначення послідовності реалізації рішень у тому числі етапність освоєння території.

При розробленні детального  плану враховуються генеральна схема планування території України, схеми планування окремих частин території України, областей, районів та їх окремих частин, стратегії,прогнози і програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація,  інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, інвестиційні наміри юридичних і фізичних осіб щодо забудови  та іншого використання території, спеціалізовані схеми,  проекти і програми розвитку інфраструктури населеного пункту, безпеки та організації дорожнього руху, охорони природнього навколишнього середовища, охорони та збереження об’єктів культурної спадщини тощо .

3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів,щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

–  влаштування інженерної інфраструктури населеного пункту:

–  будівництво очисних споруд;

–  будівництво та ремонт об’єктів централізованого водопостачання;

–  проведення робіт з охорони водних ресурсів.

4. Визначення ймовірних наслідків,які можуть мати значний вплив при реалізації документа державного планування:

а)для довкілля, утому числі для здоров’я населення.

Серед основних факторів впливу, пов’язаних із виконанням генерального плану села,наступні:

– ймовірне зниження якості  атмосферного повітря через підвищення транспортного руху внаслідок розвитку с.Несвіч;

– будівництво очисних споруд,що дозволить знизити рівень забруднення водних об’єктів;

– відновлення та створення нових площ зелених насаджень,зон рекреаційного призначення на території села ,що забезпечуватиме зниження негативного впливу на навколишнє природнє середовище, насамперед на атмосферне повітря, від забруднення автотранспортом.

б)транскордонні наслідки для довкілля,у тому числі для здоров’я населення.

Зважаючи на географічне розташування с.Несвіч транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану для довкілля  приграничних територій,у тому числі здоров’я населення, не очікується.

5. Обгрунтування вибору виправданих альтернатив,які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Зважаючи  на комплексність рішень детального плану села,що обумовлена необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, транспортної мережі,головних споруд та мереж інженерної інфраструктури села Несвіч  здійснюється  розгляд виправданих альтернатив проектних рішень.

6. Дослідження ,які необхідно провести,методи і критерії,що використовуються під час стратегічної екологічної оцінки.

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення документа державного планування,їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як детальний план, ключове значення  у виконанна стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу .

Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування , що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно- правових умов реалізації рішень генерального плану. Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень детального плфну загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування .

7. Заходи.які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання  документа державного планування .

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання ,зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень детального плану по вул. Рибгоспній в с.Несвіч на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших населених пунктах України або світу у першу чергу тощо:

-оптимізації виробничих,комунальних територій тощо та забезпечення їх санітарно-гігієнічної суміжності з житловою та громадською забудовою;

– вдосконалення та подальшого розвитку мережі з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

– розширення мережі ландшафтних зон та зелених насаджень

загального користування,обмеженого користування, спеціального призначення;

– визначення напрямків ефективної системи поводження з відходами на території населеного пункту;

–  будівництво споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Структура та зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку повинні відповідати частині 2 та3 ст.11 Законк України  «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання .

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу  стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Детальний план території по вул.Рибгоспній с.Несвіч Луцького району Волинської області»  подаються до Городищенської сільської ради,у термін 15 днів з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (відповідно до пунктів5,6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Схеми детального планування додаються *

Лист 1

Лист 2

Лист 3

Лист 4

Gorodishe2
дія центрів 1 1
Covid19b

АРХІВ НОВИН

Історія