Програма розвитку освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сільської ради

20 лютого 2018 року №35-6/5

 

ПРОГРАМА
розвитку освіти Городищенської сільської ради
на 2018-2020 роки

 760af276ee6f9b46d3f3a54c804b7c7d Xl

І. Мета Програми

Програма розвитку освіти Городищенської сільської ради на 2018-2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Конвенції «Про права дитини» Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України з питань освіти, документів Міністерства освіти і науки України. Програма розроблена з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти, оптимізації мережі навчальних закладів, покращення матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти сільської ради, створення умов для всебічного розвитку особистості, забезпечення рівного доступу дітей району до якісної освіти, участі дітей та працівників закладів освіти в зональних, районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, змаганнях, виставках, конференціях тощо.

ІІ. Завдання Програми:

Для досягнення мети програми необхідно виконати такі завдання:

  1. Модернізувати систему освіти з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та місцевих потреб.Удосконалювати зміст освіти відповідно до державних стандартів дошкільної, загальної середньої освіти, впроваджувати сучасні педагогічні технології, сприяти підвищенню якості знань учнів.
  2. Сприяти створенню у навчальних закладах умов, які відповідають сучасним вимогам розвитку освіти та забезпечують якісне проведення навчально-виховного процесу.
  3. Забезпечити психолого-педагогічний, медичний та методичний супровід НВП у ЗНЗ та ДНЗ.
  4. Сприяти створенню освітнього середовища для освіти дошкільнят і учнів з особливими потребами.
  5. Розвивати мережу ЗНЗ та ДНЗ відповідно до демографічної ситуації.
  6. Сприяти досягненню нової сучасної якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, дошкільної освіти відповідно до запитів та можливостей дошкільнят, учнів, вихованців; максимальне наближення

7.Навчання і виховання кожного учня, вихованця до їх здібностей та особливостей.

8.Забезпечити підвезення учасників навчально-виховного процесу до місць роботи, навчання і додому.

9.Забезпечити участь учнів (вихованців), педагогічних працівників у зональних, районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, змаганнях, виставках, конференціях тощо.

10.Нагороджувати грамотами та подяками за перемогу олімпіадах та конкурсах різних рівнів учнів та педагогічних працівників.

11.Забезпечити розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в кожному загальноосвітньому навчальному закладі; забезпечення широкого доступу до інформаційних ресурсів Інтернету.

12.Створювати можливості індивідуального вибору старшокласників відповідно до їх освітніх потреб, нахилів та здібностей через диференціацію навчання у старшій школі, розвиток умов для профільного навчання.

13.Підвищити рівень організації роботи щодо зміцнення здоров’я учасників освітньо-виховного процесу, забезпечити ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи.

14.Забезпечити якісне надання додаткових освітніх послуг (логопедія, іноземна мова, хореографія, зображувальна діяльність).

ІІІ. Очікувані результати Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити перехід освітньої галузі на новий якісний рівень, що сприятиме:

– створенню цілісного освітнього середовища, яке надасть широкі можливості кожному учневі реалізувати власні освітні потреби;

– створенню ефективних освітніх систем у кожному окремому закладі з урахуванням вимог сучасного суспільства, надання кожній дитині можливості повноцінного розвитку;

– впровадженню в освітній процес профільного навчання, як економічно доцільної форми підготовки молоді до майбутнього життя;

– формуванню достатньої життєвої компетенції та конкурентної спроможності випускників сільської школи на ринку праці;

– вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати активну громадянську позицію;

– створенню умов для використання новітніх технологій та вивільнення творчої складової в діяльності педагога;

– забезпеченню рівних можливостей в освітньому просторі випускників сільських та міських шкіл;

– формуванню свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян,як найвищої соціальної цінності; підвищенню рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ;

– забезпеченню результативності у наданні додаткових освітніх послуг;

– економії бюджетних коштів за рахунок оптимізації мережі, реорганізації навчальних закладів, створення освітнього округу та опорного навчального закладу.

ІV. Джерела фінансування та строк виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Строк виконання Програми 2018-2020 роки

 

Начальник гуманітарного відділу                                        ____________

 

Додаток до Програми

Заходи щодо виконання

Програми розвитку освіти Городищенської сільської ради
на 2018-2020 роки

 

Заходи Виконавці Термін виконання
І. Рівний доступ до якісної освіти
1 Забезпечувати умови рівної доступності для населення об’єднаної територіальної громади, здобуття сучасної повноцінної якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям. Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти постійно
2 Розвивати мережу ЗНЗ та ДНЗ з урахуванням демографічних, економічних, соціальних перспектив. сільська рада  постійно
3 Забезпечити планомірну реконструкцію інфраструктури освіти: упровадження міжшкільних учнівських навчальних груп; розвиток дистанційної освіти; міжшкільних факультативів, піднесення на основі цих заходів доступності та вирівнювання конкурентоздатності загальної середньої освіти Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти 2018-2020
4 Забезпечити широке використання інформаційних ресурсів Інтернету в освітньому процесі ЗНЗ та ДНЗ. Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти 2018-2020
5 З метою ефективного використання комп’ютерної техніки для викладання навчальних предметів широко використовувати в процесі навчання комп’ютерні програми та електронні підручники. Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти постійно
6 Здійснити роботу зі створення умов рівного доступу до приміщень навчальних закладів дітей-інвалідів та дітей з обмеженими фізичними можливостями (усунення архітектурних бар’єрів, побудова пандусів, переобладнання навчальних приміщень та решти приміщень соціальної інфраструктури навчальних закладів). Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти, сільський голова 2018-2020
7 Задоволення потреб дітей, їх батьків та громади щодо здобуття дошкільної освіти за рахунок відкриття груп та реконструкції ДНЗ, реорганізації ЗОШ І-ІІ ст. с.Михлин Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти, сільський голова 2018-2020
8 Сформувати у ЗНЗ середовище, сприятливе для збереження здоров′я та забезпечення здорового способу життя учнів. Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти 2018-2020
9 Здійснити стовідсоткове забезпечення кадровими спеціалістами практичними психологами та соціальними педагогами закладів освіти відповідно до кількості учнів та вихованців згідно держстандартів, шляхом введення ставок. гуманітарний вівдділ 2018-2020
10 Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням. Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти 2018-2020
11 Забезпечити стовідсоткове використання варіативної складової навчального плану, розширювати мережу класів із поглибленим вивченням профільних предметів, з допрофільною підготовкою біолого-хімічного, фізико-математичного, інформаційно-технологічного, оздоровчо-спортивного профілів. Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти постійно
12 Забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих учнів через роботу у МАН , участь в олімпіадах, конкурсах , змаганнях, тощо. Керівники закладів освіти постійно
13 Піднести на якісно новий рівень, співпрацю педагогічного колективу ДНЗ, ЗНЗ та батьків у підготовці дітей до школи. Керівники закладів освіти постійно
14 Сприяти підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання через заняття у міжшкільному факультативі. Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти постійно
15 Здійснювати державний контроль за ефективністю навчально-виховного процесу і забезпеченням встановленого державою рівня знань, умінь і навичок учнів та охопленням дітей шкільного віку навчанням для здобуття повної загальної середньої освіти. Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти постійно
16 Залучити дітей 5-річного віку у групи підготовки до навчання в школі , якщо не відвідують ДНЗ. Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти постійно
ІІ. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу
1 Забезпечити безкоштовне підвезення учнів та вчителів, які проживають на відстані понад 3км від навчальних закладів, до місця навчання, роботи і додому в рамках виконання програми «Шкільний автобус». Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти 2018-2020
2 Забезпечити якісне медичне обслуговування учнів і вчителів, дошкільнят і вихованців згідно з чинним законодавством. Городищенська АЗПСМ, ФАПи, МЦРЛ постійно
3 Створити належні умови для здобуття якісної освіти дітьми – сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми з вадами фізичного та/або розумового розвитку, їх соціальної адаптації. Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти постійно
4  

 

 

Виплачувати:

-педагогічним працівникам грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов’язків (до Дня вчителя),  одноразові грошові винагороди переможцям ІІ, ІІІ і ІV етапів учнівських предметних олімпіад та ІІ і ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, переможцям змагань:

(Переможці ІІ (окружного) рівня:

-І місце – 200 гр.

-ІІ місце – 150гр.

-ІІІ місце – 100 гр.

Переможці ІІІ (обласного) рівня:

-І місце – 500 гр.

-ІІ місце – 400 гр.

-ІІІ місце – 300 гр.

Переможці ІV (всеукраїнського) рівня:

-І місце – 1000 гр.

-ІІ місце – 900 гр.

-ІІІ місце – 800 гр.)

–  грошову винагороду вчителям, які здійснювали їхню підготовку:

-за підготовку переможця ІІІ (обласного) рівня:

-І місце – 20% до посадового окладу;

-ІІ місце – 15% до посадового окладу;

-ІІІ місце – 10% до посадового окладу.

– за підготовку переможця ІV (всеукраїнського) рівня:

-І місце – 50% до посадового окладу;

-ІІ місце – 40% до посадового окладу;

-ІІІ місце – 30% до посадового окладу.

Сільська рада, гуманітарний відділ Щорічно
5 Забезпечити учнів ЗНЗ гарячим харчуванням та безкоштовним харчуванням учнів пільгових категорій. Гуманітарний відділ 2018-2020
6 Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей соціально-незахищених категорій Гуманітарний відділ
7 Забезпечення вихованців ДНЗ харчуванням згідно норм, передбачених законодавством. В оздоровчий період поповнити раціон соками та фруктами. Гуманітарний відділ постійно
8 Забезпечити реалізацію заходів щодо зміцнення демократичних засад у діяльності навчальних закладів. керівники закладів освіти Постійно
9 Забезпечити учням літнє оздоровлення у стаціонарних літніх таборах, в першу чергу дітей соціально не захищених категорій. Гуманітарний відділ  2018-2020
ІІІ. Матеріально-технічна та навчально-методична база навчальних закладів
1 Передбачати в проектах кошти  з сільського бюджету для проведення реконструкції, капітального, поточного ремонтів загальноосвітніх навчальних закладів, зміцнення їхньої матеріально-технічної та навчально-методичної бази, виконання освітянських програм (окремо по кожному НЗ). сільська рада 2018-2020
2 Забезпечувати навчальними комп’ютерними комплексами 100% загальноосвітніх навчальних закладів, систематичне оновлення та модернізацію наявного парку комп’ютерної техніки; комплектування закладів ліцензійним програмним забезпеченням. сільська рада, опорний навчальний заклад 2018-2020
3 Продовжити роботу щодо оновлення обладнання, мультимедійного забезпечення для кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін. сільська рада, опорний навчальний заклад 2018-2020
4 Забезпечувати ДНЗ сучасними меблями відповідно до санітарно-гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі та комфортні умови для організації навчально-виховного процесу. сільська рада 2018-2020
5 Передбачати кошти для створення предметно-розвивального середовища у групах ДНЗ. сільська рада 2018-2020
6 Передбачати в бюджеті кошти на оснащення спортзалів спортінвентарем, реконструкцію спортмайданчиків. сільська рада 2018-2020
7 Передбачати в бюджеті кошти на преміювання переможців і призерів обласних конкурсів: «Творчі сходинки педагогів Волині», «Вчитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року», переможців і призерів обласних та всеукраїнських учительських і учнівських конкурсів та різного роду інтелектуальних турнірів:

-І місце – 500 гр.

-ІІ місце – 300 гр.

-ІІІ місце – 200 гр.

Гуманітарний відділ, сільська рада Щорічно
8 Передбачити в бюджеті кошти на відрядження педагогічних працівників Сільська рада Щорічно
9 Передбачити в бюджеті кошти для матеріального забезпечення:

– розвитку дитячої та юнацької творчості (на закупку матеріалів для участі в конкурсах різних рівнів та грамот для нагородження переможців

– розвитку спорту та фізичної культури (на закупку спортивного інвентаря, спортивної форми  для  участі учнів у змаганнях різних рівнів та грамот для нагородження переможців

Сільська рада, гуманітарний відділ Щорічно
10 Провести роботу щодо реорганізації навчальних закладів освітнього округу Городищенської сільської ради Гуманітарний відділ 2018-2020
11  

Передбачити в бюджеті кошти на одноразові виплати працівникам при виході на пенсію в розмірі посадового окладу.

 

2018-2020
ІV. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, впровадження здоров’я зберігаючих технологій
1 Продовжити виховання учнівської молоді на основі традицій і звичаїв українського народу, вивчення його історичної та культурної спадщини, формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України. Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти Постійно
2 Удосконалювати фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу в навчальних закладах (розширення кількості спортивних гуртків, секцій і клубів з обов’язковим кадровим, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням їх діяльності). Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти Постійно
3 Передбачити в бюджеті кошти для участі учнів шкіл, вихованців позашкільних закладів в комплексних навчально-виховних заходах (конкурсах, фестивалях, виставках тощо), спортивних змаганнях, військово-спортивних іграх, спартакіадах  зонального, районного, обласного та всеукраїнського, міжнародного рівнів на оплату внесків, харчування, проживання, доїзди тощо. сільська рада 2018-2020
4 Піднести якість проведення організованих занять фізкультурою і спортом учнів, вихованців із урахуванням індивідуальних фізичних можливостей і особливостей дітей. сільська рада, керівники закладів освіти постійно
5 Впроваджувати в практику роботи нетрадиційні методи, методики, альтернативні технології, освітні програми щодо формування здорового способу життя дошкільників. Керівники закладів освіти постійно
6 Забезпечувати дошкільний навчальний заклад науково-методичною літературою з патріотичного та фізичного виховання. Керівник закладу постійно
7 Забезпечувати оновлення фондів шкільних бібліотек національно-патріотичною літературою про приклади героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеали свободи, соборності та державності. Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти постійно
8 Активізувати роботу щодо створення музеїв, куточків. Керівники закладів освіти 2018-2020
V. Педагогічні кадри. Післядипломна педагогічна освіта
1 Щороку аналізувати стан забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів педагогічними кадрами. Формувати заявки на потребу педагогічних кадрів не менше, як на 3-річну перспективу Гуманітарний відділ, керівники закладів освіти постійно
2 Здійснювати координаційну роботу щодо укладання договорів між загальноосвітніми і вищими навчальними закладами про курсову перепідготовку вчителів на базі ВІППО Гуманітарний відділ постійно
3 Забезпечити підготовку та перепідготовку керівних і педагогічних кадрів щодо використан-ня інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні і організації навчально-виховного процесу. Гуманітарний відділ 2018-2020
4 Передбачити в бюджеті кошти на відрядження педагогічних працівників на курси для підвищення кваліфікації. Гуманітарний відділ Щорічно
VI. Міжнародне партнерство
1 Розширити участь навчальних закладів, педагогів та учнів у різних проектах і програмах міжнародних організацій та співтовариств. керівники навчальних закладів постійно
2 Передбачити в бюджеті кошти для участі учнів шкіл, вихованців позашкільних закладів освітнього округу, педагогічних працівників, працівників установ освіти в комплексних навчально-виховних заходах (конкурсах, фестивалях, виставках тощо), спортивних змаганнях міжнародного рівня, обміну делегаціями (в рамках проекту «Освітній діалог»), спільному оздоровленню дітей, на оплату внесків, харчування, проживання, доїзди Гуманітарний відділ, сільська рада 2018-2020
3 Забезпечити вивчення та поширення міжнародного передового педагогічного досвіду та міжнародних закладів освіти у сфері професійного вдосконалення підготовки педагогів. Гуманітарний відділ, керівники навчальних закладів 2018-2020
4 Продовжити роботу щодо реалізації проекту із забезпечення закладів освіти мультимедійною технікою і електронними засобами навчання, переоснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до Положення. сільська рада, гуманітарний відділ, опорний навчальний заклад 2018-2020

 

 

Gorodishe2

АРХІВ НОВИН

Історія

Maju Pravo

?????????????????????????????????????????????????????????

Facebook Pagelike Widget